Akcja usuwania azbestu

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu (wolnym od wyrobów zawierających azbest) na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m kw.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jeżeli:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),
  • jest pełnoletnia.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
  • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
  • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
  • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie będzie przyznane w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40 proc. kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i, odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m kw. od kwoty 100 zł/m kw. (wysokość standardowej stawki jednostkowej).

Wsparcie będzie wypłacane do wysokości 20 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50 proc. wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE, udostępnionego pod adresem  epue.arimr.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.