Możliwość otrzymania dotacji na zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego na Ukrainie

Pojawiła się możliwość, by organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie. Dotacja rozstrzygnie się z pominięciem konkursu ofert.

Wielu wolontariuszy wraz ze swoimi NGOS-ami włączyło się aktywnie w pomoc humanitarną dla Ukrainy. Na ten moment działali bez wsparcia finansowego ze strony polskiego rządu, jednak teraz mogą złożyć wniosek o dotacje.

Minimalna wartość zadania wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalna wartość 500 tysięcy złotych.

Oferty na realizację zadania publicznego można składać do wyczerpania środków poprzez:

Dotacje można otrzymać przy spełnieniu jednego z poniższych warunków:

  • koordynacja działalności organizacji udzielających pomocy w punktach recepcyjnych uchodźców, w tym na dworcach kolejowych i autobusowych, miejscach rejestracji uchodźców, miejscach tymczasowego zakwaterowania, wyżywienia, koordynacji logistyki i magazynów, koordynacji placówek dla uchodźców, jeśli są prowadzone przez organizacje;
  • koordynacja zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych;
  • koordynacja działań wolontariuszy;
  • organizacja i udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego i językowego;
  • organizacja i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych;
  • zapewnienie niezbędnych warunków do utrzymania wolontariuszy, którzy świadczą służbę poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby pod warunkiem, że służba taka jest pełniona nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia i w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi;
  • zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie;
  • zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny.